Updates Consumptie

Gepresenteerde voorstellen op 27 september 2019

Plantaardig voedsel

Vleesconsumptie heeft een enorme CO2 impact. Bij het verminderen van vlees eten valt dus veel winst te behalen. Echter, er is heel erg weinig bekend over de houding van Rotterdammers om vlees links te laten liggen. We willen deze houding en het bijbehorende gedrag onderzoeken. Daarnaast willen we testen hoe we Rotterdammers op een positieve manier kunnen stimuleren om voor een meer plantaardig dieet te kiezen.

GFT Scheiden

Eind 2023 moeten alle huishoudens in Rotterdam de mogelijkheid hebben om gft-afval te scheiden. Dit is in de EUR afgesproken. Momenteel is dit nog niet mogelijk in de hoogbouw, maar in 2020 zullen de eerste gebieden met hoogbouw de mogelijkheid krijgen om gft-afval te scheiden. Hoe dit op effectieve wijze kan worden aangepakt wordt momenteel nog onderzocht. Het bestaande project 'gft in hoogbouw' richt zich niet specifiek op doelgroepen in de wijk.

In Rotterdam wonen veel studenten op verschillende plekken door de stad. Veel van hen wonen in studentenflat. We willen een pilot om gft-afval te scheiden starten met studenten. We willen hen bewustmaken van het belang van het scheiden van gft-afval en hen betrekken in een strategie om dit in hun gebouw te doen. Het project 'gft in hoogbouw' richt zich niet specifiek op doelgroepen in de wijk. Doordat we in deze pilot richten op een specifieke doelgroep en inspelen op hun behoeften en wensen hopen we tot nieuwe inzichten te komen in effectieve manieren om gft-afval te scheiden.

Minder voedselverspilling

Wereldwijd wordt elk jaar een derde van al het voedsel verspilt. Dit geeft de urgentie en omvang van het probleem aan.

Bovendien kan door het terugdringen van de voedselverspilling de CO2-voetafdruk van de voedselconsumptie in Rotterdam worden teruggedrongen. Wij bekijken hoe de verschillende initiatieven die zich richten op voedselverspilling in de stad elkaar kunnen versterken en vanuit de gemeente versterkt kunnen worden. Zo kijken of we een gecoördineerde stad brede samenwerking kunnen realiseren om de voedselverspilling in de stad terug te dringen.

We willen bewoners handvatten bieden in de vorm van kennis en tools om de persoonlijke voedselverspilling terug te dringen. Restjes koken moet normaal worden, want als je een keertje te veel hebt gekocht, kun je dit prima bewaren of verwerken in een nieuw gerecht. In restaurants zou een doggybag een uitkomst zijn om verspilling tegen te gaan. Als voedsel dan toch weggegooid wordt, dan moet dit op een juiste manier gebeuren en kan het alsnog worden omgezet in een nieuw product met waarde, bijvoorbeeld compost.

Wil jij ook meedenken, of heb je al ideeën? Laat het ons weten! Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat voedselverspilling wordt tegen gegaan, dat verpakkingsgebruik wordt verminderd en dat restjes worden hergebruikt. We horen het graag.

-------------------------------

Update Klimaattafel Consumptie
25 juli 2019

Het is zomer. Tijd om even tot rust te komen. Dat is ook nodig, want we hebben niet stil gezeten. De afgelopen periode is weer veel gebeurd. Zo zijn er twee brainstorms georganiseerd met verschillende bedrijven en initiatieven, is er een straatonderzoek gedaan en hebben we deelgenomen aan verschillende evenementen en bijeenkomsten. Allemaal om zoveel mogelijk informatie uit de stad op te halen.

Brainstormsessies
Op 27 juni en 1 juli stonden de brainstormsessies op het programma. Tijdens de brainstorm van 27 juni ging het vooral over voedselconsumptie en -verspilling in de stad. Op 1 juli stond de brainstorm in het teken van afval en hergebruik. De avonden stonden beide in het teken van informatie ophalen, meedenken en vooral discussiëren. Wat er kan beter op dit gebied, waar hebben de initiatieven hulp bij nodig en wat kunnen zij zelf doen? En belangrijk: hoe zien zij Rotterdam in de toekomst? De resultaten van beide avonden worden nog verder uitgewerkt.

Het straatonderzoek
Op 26 juni in Rotterdam zuid en 28 juni in Rotterdam Noord hebben we een straatonderzoek gedaan. Zo is er over twee dagen met 64 mensen gesproken, waarbij elke leeftijdsgroep werd vertegenwoordigd. De uitslagen van dit onderzoek zijn heel positief en geven goed aan waar de behoefte ligt van de respondenten en waar meer informatie over nodig is. Zo is 70% van de respondenten geïnteresseerd in duurzaamheid. En houdt 80% zich in zijn eigen leven bezig met duurzaamheid en milieu o.a. door afval te scheiden, bewuster te kopen, minder vlees te consumeren, herbruikbare verpakkingen te gebruiken en korter te douchen. Als opvolging van dit straatonderzoek volgt nog een grote enquête, waarbij we nog meer informatie willen ophalen over consumptie in Rotterdam.

Inventarisatie partijen uit de stad
Naast de brainstormsessies en het straatonderzoek, is er ook een inventarisatie gedaan van partijen in de stad. Daarnaast zijn wij met circa 25 initiatieven in gesprek gegaan. Veel van de bestaande initiatieven richten zich op bewustwording en -direct of indirect- op educatie van de consument. Verder richten initiatieven zich op het aanbieden van een beter alternatief, upcyclen of recyclen, het hergebruiken van producten en vaak is ook het sociale aspect van een initiatief belangrijk. Wat bij veel initiatieven samenkomt is: sociaal, circulair, inclusiviteit, bewustwording en educatie. Veel initiatieven ervaren dan ook dat duurzaamheid meer is en juist veel aspecten samenbrengt. Dit maakt het voor veel projecten dan ook lastig om het binnen één kader te plaatsen. Het is dan ook belangrijk om duurzaamheid in het groter geheel te bekijken -met een holistische blik- om zo de grootste impact te kunnen maken.

Hoe nu verder?
Zoals al eerder verteld volgt er ook nog een enquête waarmee we willen proberen het consumptiegedrag van Rotterdammers in kaart te brengen. Deze enquête is inmiddels binnen de universiteit getest in een pilot. Op basis van de uitkomsten van het straatonderzoek en de pilot doen we nog aanpassingen, waarna de uiteindelijke enquête in september breder willen uitrollen. Daarnaast zal in september ook meer gesprekken gevoerd worden met initiatieven en partijen uit de stad.
Naar aanleiding van de eerste resultaten zijn projecten bepaald waarmee wij aan de slag gaan. Gft inzamelen bij studenten, wijkhubs in de stad en vermindering van vleesconsumptie zijn de projecten die wij verder gaan onderzoeken. Hiervoor zullen wij in de komende periode verder in gesprek gaan met initiatieven en met bedrijven.

-------------------------------

Programma voor de komende tijd
24 juni 2019

De Klimaattafel Consumptie zit niet stil! Er staan voor de komende tijd diverse bijeenkomsten, onderzoeken en sessies op het programma.

Maaltijd aan de Maas en overige evenementen
Op 25 juni 2019 wordt Maaltijd aan de Maas georganiseerd bij Blue City. Eén van de studenten van de klimaattafel is hierbij aanwezig om een korte presentatie te geven.
Hiernaast proberen we de komende tijd nog meer relevante evenementen te bezoeken. Zo willen we een beeld krijgen van wat er leeft in de stad en met elkaar te brainstormen over hoe we in Rotterdam duurzaam en circulair kunnen gaan consumeren.

Brainstormsessies
Op 27 juni en 1 juli organiseert de Klimaattafel Consumptie twee brainstormsessies met verschillende partijen uit de stad. Op 27 juni staan de onderwerpen voedselconsumptie en verspilling centraal. Op 1 juli gaat het over 'afval' en hergebruik. We hopen deze middagen een beeld te schetsen van circulaire consumptie in Rotterdam versus onze huidige situatie en wat ervoor nodig is om dit ideaalbeeld te bereiken.

Consumptie en de Rotterdammer
Op 26 en 28 juni houdt de klimaattafel Consumptie een straatonderzoek onder de Rotterdammers in Rotterdam-Noord en -Zuid.Doel is om een beeld te krijgen van hoe het onderwerp duurzaamheid leeft onder de Rotterdammers. Zijn zij zich bewust van hun consumptiegedrag en de impact op het milieu? Vertaald dit zich naar acties? Ook willen we graag inzicht krijgen in wat mensen tegenhoudt om andere consumptiekeuzes te maken met een lagere milieu-impact en wat zij denken dat hen hierin zou helpen.

Als u uw eigen antwoorden op deze vragen met ons wilt delen dan nodigen we u uit om ons te mailen op: klimaattafel@eshub.nl!

Naast het straatonderzoek is er een enquête in ontwikkeling waarmee we willen proberen het consumptiegedrag van Rotterdammers in kaart te brengen. Deze enquête wordt momenteel binnen de universiteit getest in een pilot. Op basis van de uitkomsten van het straatonderzoek en de pilot doen we nog aanpassingen, waarna de uiteindelijke enquête in september breder willen uitrollen. We hopen dat de enquête ons meer inzicht in de kennis, houding en gedrag van de Rotterdammers rondom consumptie, zodat we hierop in kunnen spelen met projecten en acties.

Inventariseren partijen uit de stad
De klimaattafel Consumptie focust zich allereerst op het inventariseren van de initiatieven in de stad die te maken hebben met consumptie. Zo ontstaat een goed beeld van wat er leeft in de stad en welke partijen betrokken zijn bij dit onderwerp. Er is al met verschillende partijen contact opgenomen om wat verder in gesprek te gaan. Dit gaf ons waardevolle inzichten en een duidelijker beeld van waar deze initiatieven tegenaan lopen, wat hen drijft en op welke doelgroep zij zich richten.
Verder hebben we gekeken naar bestaande projecten en rapporten zowel nationaal als internationaal. Hier wordt nog aan verder gewerkt.

Projecten
Op basis van het straatonderzoek, de inventarisatie van de initiatieven uit de stad en de brainstormsessies zal gekeken worden welke projecten vanuit deze tafel gestart kunnen worden.

-------------------------------

Kick-off Rotterdamse Klimaat Alliantie
10 mei 2019

Op vrijdag 10 mei was de officiële start van de Rotterdamse Klimaat Alliantie in Blue City aan de Maasboulevard. Lees er meer over in het nieuwsbericht op 010duurzamestad.nl.

-------------------------------

Kick-off Klimaattafel Consumptie
8 mei 2019

Op woensdag 8 mei kwamen de studenten die zijn betrokken bij de klimaattafel Consumptie voor het eerst bij elkaar voor een kick-off. De studenten volgen verschillende studies, waardoor er een grote diversiteit aan kennis en perspectieven aan tafel aanwezig is. De bijeenkomst startte met een presentatie om de Rotterdamse Klimaataanpak te introduceren en onze rol hierin toe te lichten. Vervolgens hebben we gezamenlijk nagedacht over een plan van aanpak.

Consumptie is een heel breed onderwerp. Daarom is de focus gelegd op voedselconsumptie, verspilling, afval en hergebruik. De laatste drie onderwerpen zijn ook belangrijke pijlers in het Programma Circulair. Daar wordt dan ook de verbinding mee gelegd.

One moment, please...