Updates Haven en Industrie

Gepresenteerde voorstellen op 27 september 2019

Waterstof

We willen de Rotterdamse haven ontwikkelen tot internationale waterstofhub (productie, gebruik, invoer en doorvoer van waterstof). Waterstof is namelijk een belangrijke bouwsteen voor producten en kan ook als vervanger van aardgas worden gebruikt bij de hoge temperatuur installaties van de industrie. Daarnaast kan waterstof een rol spelen als brandstof in de mobiliteit en als opslagmedium van stroom.

De haven is al een grootverbruiker van waterstof, deze wordt 'grijs' (uit aardgas en andere fossiele stromen) geproduceerd.

Er zijn verschillende manieren om deze waterstof te maken: Groene waterstof wordt gemaakt door water te splitsen in waterstof en zuurstof. Dit proces heet elektrolyse. Elektrolyse vereist veel stroom. Als de gebruikte stroom van windparken komt, zijn proces én product duurzaam en wordt de waterstof groene waterstof genoemd. Vooralsnog is deze technologie nog erg duur en beperkt beschikbaar. We hebben nog te weinig windenergie tot onze beschikking om genoeg groene waterstof te kunnen maken. Daarom werken we aan het opschalen van groene waterstof via opschalingsprojecten in de regio en door meer windenergie te genereren. Een andere methode is het maken van waterstof uit aardgas. Daarbij komt CO2 vrij, die we zullen afvangen op gaan slaan. Dit heet blauwe waterstof. Met deze waterstof verduurzamen al voor 2030 installaties in de industrie die hoge temperatuurwarmte nodig hebben. Op dezelfde manier wordt ook de al bestaande 'grijze' waterstofproductie CO2 arm gemaakt.

De industrie is een grootverbruiker van waterstof. Bij de opbouw van CO2 arme waterstofproductie kan ook de uitrol van waterstof voor de mobliteitssector en/of voor de gebouwde omgeving aangejaagd worden.

Elektrificatie

Een ander voorbeeld is het toepassen van elektriciteit in plaats van aardgas bij de installaties van de industrie.

De industrie zal steeds meer elektrische en hybride apparaten inzetten om de uitstoot aan broeikasgassen te verlagen. De apparaten zijn in ontwikkeling, maar er is nog veel innovatie nodig. Hierbij gaat het met name om:

- Het vervangen van stroom die is opgewekt door fossiele brandstoffen voor groene stroom

- Het gebruiken van groene elektriciteit om waterstof te maken.

- Het gebruik van groene of circulaire opgewekte brandstoffen (bijv. waterstof, ammonia) in combinatie met elektriciteit voor de warmte productie in de industrie.

De behoefte aan elektriciteit in de haven zal de komende jaren alleen maar toenemen. Om elektrificatie uiteindelijk goed te kunnen inzetten, is vooral veel groene elektriciteit nodig uit bronnen als zon, wind en waterkracht. Die elektriciteit moet bovendien betaalbaar zijn. De elektrificatie van 'lage temperatuur' warmteprocessen heeft dan een groot potentieel. Daar is minder groene elektriciteit voor nodig. Het doel is om in 2025 al 25% van de "lage" temperatuur-vraag (<3000C) met behulp van warmtepompen, electrode boilers, hybride boilers en E-fornuizen te realiseren. Ook het overstappen van fossiele brandstoffen naar groen / circulair opgewekte brandstoffen zal deel uit maken van de totaal oplossing.

Bovendien willen we een fieldlab Elektrificatie opzetten. In dit fieldlab zal onder andere middels het op te zetten competence center 2 belangrijke functies worden vervuld.; A) in een proeftuin worden theoretische ideeën in demo projecten over de toepassing van elektrificatie getest in de praktijk. B) opschaling van bestaande en bewezen technologieën worden in pilot projecten op relevante industriële schaal getest bij de eindgebruiker of een plek op een locatie in het industriegebied.

Versnellingshuis

Rotterdam wil in de energietransitie een aantrekkelijk internationaal vestigingsklimaat en industriële proeftuin bieden. Zodat bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming en versterking van de verduurzaming van de economie kunnen rekenen op een uitnodigend en positief investeringsklimaat in Rotterdam.

De bedrijven andere organisaties die de haven en industrie willen verduurzamen, gaan samen een versnellingshuis inrichten, met als doel:

- Experimenteer ruimte om innovaties verder te brengen

- Ondersteuning bij het verkrijgen van financiële steun

- Meewerken aan verbeterde wet- en regelgeving

- Helder krijgen en aangeven van het belang van de juiste randvoorwaarden voor ontwikkeling, zoals infrastructuur

Aan de nationale klimaattafels zijn afspraken gemaakt over CO2-reductie. Deze moeten vertaald worden in concrete maatregelen. Onze doelstelling is het lokale bedrijfsleven te mobiliseren, samenwerkingen te organiseren en businesscases op te stellen voor kansrijke projecten. Het is van belang in gesprek te gaan en te blijven met lokale, regionale en landelijke maatschappelijke en publieke partijen zodat we voor de oplossingen een breed draagvlak kunnen krijgen. Door de inzet van vele verschillende coalities kan er voortgang op de projecten gemaakt kan worden. We kunnen de inzet van iedere ondernemer in Rotterdam gebruiken, ook van jou! Heb jij ideeën die bijdragen aan de doelstelling? Wil jij een kansrijk project voor het voetlicht brengen? Doe dan mee!

-------------------------------

Tweede bijeenkomst Klimaattafel Haven en Industrie
29 mei 2019

In de tweede bijeenkomst van de Klimaattafel Haven en Industrie op 29 mei 2019 zijn vier thema's benoemd waarbinnen de projecten zullen worden uitgevoerd. Ieder thema wordt in projectgroepen, vóór de derde bijeenkomst eind juni verder uitgewerkt. De thema's zijn:

  1. Waterstof
  2. Industriële elektrificatie
  3. Restwarmte & stoom
  4. Circulair en biobased

-------------------------------

Kick-off Rotterdamse Klimaat Alliantie
10 mei 2019

Op vrijdag 10 mei was de officiële start van de Rotterdamse Klimaat Alliantie in Blue City aan de Maasboulevard. Lees er meer over in het nieuwsbericht op 010duurzamestad.nl.

-------------------------------

Eerste bijeenkomst Klimaattafel Haven en Industrie
8 mei 2019

Tijdens de eerste bijeenkomst van de klimaattafel Haven & Industrie op 8 mei 2019 waren ruim twintig vertegenwoordigers van grote, vooral industriële spelers uit het Havenindustrieel Complex aanwezig. Tijdens de bijeenkomst hebben we onze ambities en de werkwijze besproken en getoetst. De tafel zal de focus vooral leggen op ketenvernieuwing en zogenaamde systeemprojecten. Dit zijn belangrijke bouwstenen voor een duurzame economie die kunnen zorgen voor cruciale vernieuwing.
Om de projecten te laten slagen moeten maatregelen en randvoorwaarden worden afgesproken en ingevuld ten aanzien van infrastructuur, financiering, wetgeving en voldoende en gekwalificeerd personeel in de regio.

De volgende doelen zijn geformuleerd:
• We leveren een overzicht van CO2-besparingen en projectenportfolio Haven & Industrie op
• We willen bestaande coalities versterken en nieuwe coalities opbouwen
• We stellen een gezamenlijke regionale randvoorwaarden-pakket en investeringsagenda op

-------------------------------

One moment, please...